Nan ying

01/01/1970

Periwinkle

0

Singing with joy
Nan Ying, nan ying
Dancing with joy
Nan Ying, nan ying
We are the world fall in love, fall in love
We are the family

Woua man kao chin di chang
Nan Ying, nan ying
Woua man koai len di tiao
Nan Ying, nan ying
Tse a i chia, fall in love, fall in love
Woua man to chen hao peing yao

Post by matthieu